ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Новини и Събития

съобщение за издаване на служеби бележки

издаване на служебни бележки АСП

преустановяване на работата с деца

преустановяване на работата с деца

Информация

Уважаеми родители, Информирам Ви, че  от 08.11.2020г.  в ДГ 170 има установен случай с положителен тест на COVID-19 на лице от персонала. СРЗИ е информирано и са предприети необходимите мерки според изискванията им. Уведомени са лично родителите на карантинираната група, ...

Информация

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование   МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от ...

алгоритъм

алгоритъм за действие

Съобщение

Уважаеми родители,В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от ...

Важна информация за седмицата 01.06-05.06

Уважаеми родители,Детска градина 170 "Пчелица" възстанови работата си с деца от 26 май.За седмицата от 01.06 до 05.06 има увеличаване броя на заявените за посещение деца, което налага отваряне на занималнята на група Мики Маус в сграда 2. В тази връзка се налага въвеждането на времеви период на ...

Важна информация за седмицата 26.05-29.05

Важна информация за седмицата 26.05-29.05

Възстановяване на дейността на ДГ 170

Възстановяване на дейността на ДГ 170

работно време

Работно време

Информация за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

Информация за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

Продукти по схемите Училищно мляко и Училищен плод

  Уважаеми родители, Всяко дете от ДГ 170 „Пчелица" има право да получи полагаемите му се продукти от програмите "Училищен плод" и "Училищно мляко", които не са усвоени поради въведеното извънредно положение. Към настоящия момент имаме информация по схемата „Училищно мляко”, ...
ДОД 2019г. - ДГ 170 Пчелица - София, Надежда

ДОД 2019г.

След разглеждане на документите на фирмите участници в конкурса за ДOД - английски език, футбол и приложни изкуства, комисията извърши класиране на кандидатите по критерии и излага крайния резултат, както следва: № Вх. № ФИРМА ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ АНГЛИЙСКИ ...
Обява ДОД - ДГ 170 Пчелица - София, Надежда

Обява ДОД

ОБЯВАЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА №170 „ПЧЕЛИЦА"На основание чл.19 от , Наредба № 5 на МОН за предучилищно образование, Раздел II чл.8 от Правила за осъществяване на ...
ЗАПОВЕД №257 - ДГ 170 Пчелица - София, Надежда

ЗАПОВЕД №257

АПОВЕД №257От 07.06.2019г. На основание чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" и представен Протокол от 05.06.2019г от проведено ...

Обява

Изх. №77-77/21.05.2019г. Детска градина 170 "Пчелица" Гр. София, р-н Надежда, ул. Любородие 4 Тел.: 02/9382922; 02/9676822 О Б Я В А За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 ...

Обществени административни услуги

Детска градина 170 "Пчелица" предоставя следните обществени услуги:  1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование. Правно основание за предоставянето на ...