ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Проекти

ДГ 170 "Пчелица" кандидатства ежегодно по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорт на столична община.

Реализирани проекти:

Проект „Децата на Надежда спортуват” – партньор на ДГ №15, финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, 2013г., бюджет – 2050лв., провеждане на спортни празници.

Проект „Да играем футбол заедно” – финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, 2014г., бюджет 2199лв., организиране и провеждане на футболен турнир.

Проект „От извора с надежда към бъдещето“ – финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, 2016г., бюджет 2495лв.

Проект „Надежда за бъдещето със спомен от миналото“ – финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, 2017г., бюджет 2499лв., провеждане на тематични дни и фолклорен празник, създаване на ателиета.

Проект „Спомен от миналото с надежда и вяра за утрешния ден“ – финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, 2018г., бюджет 2995лв., провеждане на фолклорни празници, организиране на ателиета, екскурзия.

Проект „Надеждата: аз, ти, ние- с песни и танци толерантни и обединени!”- финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, 2019г., бюджет 3 135лв., провеждане на фолклорен тематичен празник, организиране на ателиета, екскурзия.

Проект „Заедно учим и играем с надежда към доброто”- финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, 2020г., бюджет 2660лв., организиране на ателиета и детски лаборатории за добри дела,  провеждане на интерактивни игри, изработване на презентации.

Проект „Заедно спортуваме, с надежда ликуваме“ -  финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, 2021г., бюджет 3360лв., организиране на спортен празник, занимания по интереси — двигателен опит, подвижни спортно-подготвителни игри, туристическа дейност, работа с родители, Приобщаващо образование.

 

НП "Иформационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното образование" 2021г.

Тази учебна година ДГ №170 "Пчелица" участва в проект по НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2021 г. и кандидатсва за един комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор.

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ 2019-2020г.; 2020-2021г.

През учебната  2020-2021г. ДГ №170 "Пчелица" участва в реализирането на дейности по  Проект  „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж."

Дейност 2 Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, вкл. обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

Прикачени документи

gradina 170.ppt