ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Обществен съвет

Обществен съвет към  ДГ 170 "Пчелица"

 

     Основни дейности и задачи на Обществения съвет (ОС) към детската градина:

• приема стратегия за развитие на детската градина;
• участва в работата на педагогическия съвет;
• предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес;
• дава становище за разпределението на бюджета на детската градина;
• съгласува учебния план;
• участва в комисиите, които оценяват дейността на директора;
• сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
• участва в създаването и приемането на Етичния кодекс на детската градина;
• други

     Общественият съвет се свиква поне четири пъти в годината.

     Членове на Обществения съвет на  ДГ 170 "Пчелица"

1. Николай Ценков,гл. счетоводител към СО – район “Надежда”

2. Петя Йоцова, родител, председател на ОС

3. Ралица Соколова, родител

4. Кенан Хюсейнов, родител

     Резервни членове:

1. Кристина Георгиева, родител

2. Виктор Симеонов, родител

3. Росица Панайотова, родител