ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Документи

Прикачени документи

pravilnik za dejnostta na DG170.pdf
адаптация на децата.pdf
etichen kodeks.pdf
пропускателен режим.pdf
ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Настоящата Програмна система е приета с решение на Педагогически съвет с Протокол.pdf
ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности.pdf
Програма за превенция на преждевременно напускане на деца.pdf
Програма за ГЗЕИКО.pdf
ГОДИШЕН ПЛАН ЧАСТ - МЕСЕЧЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ.pdf
ГОДИШЕН ПЛАН 1.pdf
програмна система.pdf
процеури за противодействие на тормоза и насилието.pdf
Процедура за регистриране и уведомяване на компетнтните органи при инцидент.pdf
практически насоки за действие при инцидент.pdf
Правила за превенция и интервенция на тормоза.pdf
ПОЛИТИКА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО.pdf
план превенция и инервениця на насилието.pdf
план координационен съвет.pdf
План за прилагане на Алгоритъм за взаимодействие между институциите.pdf
МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.pdf
етичен кодекс.pdf