ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Важна информация за седмицата 26.05-29.05

Уважаеми родители,
Напомням, че е необходимо  при първото си посещение в детската градина  родителите да донесат подписана декларация за информирано съгласие, която може да намерите на сайта на детската градина в секция "За родителите".
 
Обръщам внимание на родителите, че единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната и въпреки че детската градина се отваря за посещение от всички деца, е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт.
Уважаеми родители, Вие трябва да вземете своето решение, след като сте информирани, че никой не може да даде гаранции, че детето Ви няма да се окаже в контакт с носители на COVID-19.
 
1. Влизането в двора на детската градина на централна сграда ул. "Любородие" 4 ще се осъществява от СИНЯТА входната врата от към НИКАЙ. За площадките и групи "Слънце" и "Гъбка", които ще са отворени в седмицата 26.05-29.05, ще се завива веднага по алеята в ляво и излизането от двора ще става през ЗЕЛЕНАТА врата. Така ще се спазва еднопосочно движение и ще се избегне засичане на пътникопотока.
2. Влизането в двора на детската градина на сграда2 - филиал, ул. "Сава Филаретов" 44 ще се осъществява от входната порта и ще се излиза през страничната врата откъм паркинга. За площадките ще се завива по алеята в дясно, покрай игрището и излизането от двора ще става през страничната врата откъм паркинга. Така ще се спазва еднопосочно движение и ще се избегне засичане на пътникопотока
Моля Ви, спазвайте еднопосочно движение, за да няма смесване на влизащи и излизащи родители.
3. В двора на Детската градина се допускат деца, придружени само от един родител, който е задължително с предпазна маска за лице.Отстоянието между родителите да е най-малко 1,5 м.
4. Родителите придружават децата си до стълбите на входа и изчакват приключване на филтъра.
5. Приемът на децата в детската градина ще се извършва от медицинско лице или друго упълномощено от директора лице /Учител на смяна/ при използване на необходимите индивидуални предпазни средства, като деца с признаци на заболяване няма се допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната. В детската градина се допускат само афебрилни деца.
 
При неблагоприятни метеорологични условия - дъжд за седмицата 26.05-29.05. се спазва следната организация от страна на родителите:
1 Централна сграда:
А. Децата, посещаващи занималнята на група "Гъбка" влизат през входа на групата, спазвайки описаното по-горе еднопосочно движение, Събуват обувките си непосредствено след влизането си и обуват пантофите си.
Б. Децата, посещаващи занималнята на група "Слънце" влизат през входа на групата,спазвайки описаното по-горе еднопосочно движение, Събуват обувките си непосредствено след влизането си и обуват пантофите си.
В. Приемът е от 07:00 до 09:00.
2 Сграда 2:
А. Децата от яслена група влизат от входа на яслената група. като детето се поема от сестрата. При необходимост в сградата на Детската градина се допускат деца, придружени само от един родител/настойник, който е задължително с предпазна маска за лице. В съблекалнята на групата се допускат едновременно, максимално две деца с родителите им. Отстоянието между родителите да е най-малко 2 м.
Б. Децата, посещаващи занималнята на група Ягодка за периода 26.05 - 29.05 влизат през Централния вход, от 07:00 до 09:00 часа. При отваряне на следваща група ще трябва да се съобразявате с времеви период на прием, който може да откриете в "График за прием" на https://dgpchelica.com/za-roditelite/
 
Уважаеми родители,
Уверена съм, че усилията, които ще положим ЗАЕДНО ще допринесат за възстановяване на работата на детската градина при създадената организация, която да даде така нужната в момента увереност и спокойствие на Вас родителите и на екипа на детска градина.
 Венета Ковачка,
Директор ДГ 170 "Пчелица"