ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Обществени административни услуги

Детска градина 170 "Пчелица" предоставя следните обществени услуги: 

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

Правно основание за предоставянето на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт:

-  Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);

- Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование- удостоверения, свидетелства, дипломи.

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Административните услуги се предоставят чрез попълване на заявление по образец.