ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Важна информация за седмицата 01.06-05.06

Уважаеми родители,
Детска градина 170 "Пчелица" възстанови работата си с деца от 26 май.
За седмицата от 01.06 до 05.06 има увеличаване броя на заявените за посещение деца, което налага отваряне на занималнята на група Мики Маус в сграда 2. В тази връзка се налага въвеждането на времеви период на приемане и издаване на децата при неблагоприятни метереологични условия, който следва да се спазва от страна на родителите:

1. Децата, посещаващи занималните на групите Ягодка и Мики Маус, влизат през Централния вход на градината при спазване на следния времеви период:
1.1. От 07:00 до 07:30 се приемат децата, посещаващи група Мики Маус,/децата, които не са посещавали детската градина седмицата 26.05-29.05/ като събуват обувките си непосредствено след влизането си, обуват пантофите си, прибират в плик обувките и се качват в групата.
1.2. От 07:30 до 07:40 се прави бърза дезинфекция на входа
1.3. От 07:40 до 08:10 се приемат децата, посещаващи група Ягодка, като събуват обувките си непосредствено след влизането си, обуват пантофите си, прибират в плик обувките и се насочват към групата.
1.4. От 08.10 до 08:20 се прави бърза дезинфекция се прави бърза дезинфекция на входа
1.5. от 08:20 до 08:40 се приемат децата, посещаващи група Мики Маус, като събуват обувките си непосредствено след влизането си, обуват пантофите си, прибират в плик обувките си и се качват в групата.
1.6. От 08.40 до 08:50 се прави бърза дезинфекция се прави бърза дезинфекция на входа
1.7. от 08:50 до 09:10 се приемат децата, посещаващи група Ягодка, като събуват обувките си непосредствено след влизането си, обуват пантофите си, прибират в плик обувките си и се насочват към групата.
2. Децата от яслена група влизат от входа на яслената група. като детето се поема от сестрата. При необходимост в сградата на Детската градина се допускат деца, придружени само от един родител/настойник, който е задължително с предпазна маска за лице. В съблекалните на групите се допускат едновременно, максимално две деца с родителите им. Отстоянието между родителите да е най-малко 2 м.
3. Влизането в двора на детската градина на сграда 2 - филиал, ул. "Сава Филаретов" 44 се осъществява от входната порта и се излиза през страничната врата откъм паркинга. За площадките се завива по алеята в дясно, покрай игрището и излизането от двора става през страничната врата откъм паркинга. Така се спазва еднопосочно движение и се не се допуска засичане на пътникопотока
Моля Ви, спазвайте еднопосочно движение, за да няма смесване на влизащи и излизащи родители.
4.Влизането в двора на детската градина на централна сграда ул. "Любородие" 4 се осъществява от СИНЯТА входната врата от към НИКАЙ. За площадките и групи "Слънце" и "Гъбка", които ще са отворени в седмицата 01.06-05.06, се завива веднага по алеята в ляво и излизането от двора става през ЗЕЛЕНАТА врата. Така се спазва еднопосочно движение и ще се избегне засичане на пътникопотока.
5. В двора на Детската градина се допускат деца, придружени само от един родител, който е задължително с предпазна маска за лице.Отстоянието между родителите да е най-малко 1,5 м.
6. Родителите придружават децата си до стълбите на входа и изчакват приключване на филтъра.
7. Приемът на децата в детската градина се извършва от медицинско лице или друго упълномощено от директора лице /Учител на смяна/ при използване на необходимите индивидуални предпазни средства, като деца с признаци на заболяване няма се допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура. В детската градина се допускат само афебрилни деца.
8. Напомням, че е необходимо при първото си посещение в детската градина родителите да донесат подписана декларация за информирано съгласие, която може да намерите на сайта на детската градина в секция "За родителите".
9. Когато времето не позволява децата да се издават отвън, следва родителите да се придържат към следната организация:
А. Децата от яслена група се издават от входа на яслената група. като детето се подготвя от сестрата или пом-възпитателя.
Б. Децата, посещаващи занималните на групите Ягодка, и Мики Маус, се издават през Централния вход на градината при спазване на следния времеви период:
Б.1. От 16:00 до 16:35 се издават децата, посещаващи група Мики Маус, като обуват обувките си непосредствено преди излизането си от сградата и си взимат пантофите.
Б.2. От 16:35 до 16:55 се прави бърза дезинфекция на входа
Б.3. От 16:55 до 17:25 се издават децата на група Ягодка, като обуват обувките си непосредствено преди излизането си от сградата и си взимат пантофите.
Б.4. От 17.25 до 17:35 се прави бърза дезинфекция се прави бърза дезинфекция на входа
Б.5. от 17:35 до 18:10 се издават децата на група Мики Маус, като обуват обувките си непосредствено преди излизането си от сградата и си взимат пантофите.
Б.6. От 18.10 до 18:20 се прави бърза дезинфекция се прави бърза дезинфекция на входа
Б.5. от 18:20 до 18:55 се издават децата от групите като се спазва условието да няма смесване на децата от различните групи,обуват обувките си непосредствено преди излизането си от сградата и си взимат пантофите.

Уважаеми родители,
Наясно съм, че така предложения график създава затруднения за Вас, но искрено се надявам на взаимно разбиране в така създалите се условия. Естествено е, че никое дете няма да бъде върнато, ако не е в посоченото време. Апелирам за взаимно търпение и изчакване, за да може да всички заедно да допринесем за безопасна среда за децата ни.
Уверена съм, че усилията, които ще положим ЗАЕДНО ще допринесат за нормализиране на цялостната работа на детската градина при така създадената ситуация.
Венета Ковачка,
Директор ДГ 170 "Пчелица"