ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Обява ДОД

ОБЯВА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА №170 „ПЧЕЛИЦА"
На основание чл.19 от , Наредба № 5 на МОН за предучилищно образование, Раздел II чл.8 от Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 135 СОС по протокол №30/06.04.2017, изм. и доп. съгласно Решение № 795 по Протокол № 45/21.12.2017г. на СОС и решение на педагогически съвет, след проучване и заявено писмено желание от страна на родителите по групи, ръководството на ДГ № 170 „Пчелица“ обявява конкурс по документи за следните допълнителни образователни дейности за учебната 2019/2020 г.
• ФУТБОЛ
• АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
• ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
Право на участие: Допълнителните образователни дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър, или юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.З; ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел,с изключение на Родителските настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензирани спортни организации и членуващите в тях спортни клубове.вписани в публичния национален регистър на Министерството на младежта и спорта.
I. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Списък на документите.
2. Заявление за участие.
3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код / ЕИК /, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност.
Когато не е представен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие.
Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството.
4. Декларация, на основание чл.220,ал.1 от ЗПУО ,че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл.178,ал.1,т.2-7 и 14 и чл.187,ал.1,т.2и4 на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата,включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.
5. Валидно Свидетелство за съдимост /за всеки преподавател/
6. Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената ДОД - до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми .
7. Проект на договор /Приложение № 1 от правилата, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.
8. Оферта, която да съдържа:
а/ списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определена ДОД в ДГ № 170
б/ документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената
ДОД- дипломи, удостоверения,с ертификати и др.
в/ документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите - копия от трудова книжка,служебна бележка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ.
г/ програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език.
д/ индивидуална цена за обучение на един учебен час според възрастта на детето за определената ДОД.
e/срок, за който ще бъде представена образователната деймост, но не по-дълъг от 3/три/ учебни години.
II.Критерии за оценка :
1. Степен на квалификация на преподавателите- максимален брой точки 25.
Максималният брой точки се образува по следните показатели:
• за степен бакалавър - 5т.
• за степен магистър - 10т.
• за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената ДОД /специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктори и др./-15т.
2. Професионален опит в предлаганата допълнителна образователна
дейност, доказан с посочените в чл.10, ал.8, т.б от правилата документи-максимален брой точки - 25.
• Максималният брой точки се образува по следните показатели:
• При липса на професионален опит - 5 т.
• До Згод.-10т.
• Над 3 год.- 25т.
3. Програма за обучение на децата,която да е представена на български език - максимален брой точки - 20т.
• Максималният брой точки се образува по следните показатели:
а/Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на
образователното направление - 7т.
• При несъответствие - 0т.
• При непълно несъответствие - 4т.
• При пълно съответствие - 7 т.
б/ Очакваните резултати в програмата са постижими за съответната възрастова група - 7т.
• При несъответствие - 0т.
• При непълно несъответствие - 4т.
• При пълно съответствие - 7 т.
в/ Осигурени са учебни ресурси за осъществяване на обучението по програмата - 6 т.
• При несъответствие - 0т.
• При непълно несъответствие - Зт.
• При пълно съответствие - 6 т.
4. Цена за определената ДОД обучение на едно занятие според възрастта на детето - максимален брой точки -20 т.
Броят на точките се определя по следната формула;
Цената на ДОД = най-ниската предложена цена х 20
Продължителността на занятията по възрастови групи се определя съгласно изискванията на чл.25 от Наредба № 5/03.06.2016г. за предучилищното образование.
5. Социална отговорност / деца ползващи безплатно обучение/ максимален брой точки – 10т.;
• Максималният брой точки се образува по следните показатели
• Дете с двама починали родители - 2т.
• Дете с един починал родител - 2т.
• Дете на ресурсно подпомагане - 2т.
• Дете на многодетно семейство с ниски доходи,когато две от децата са
включени в ДОД - 2т.
• Дете с изявени дарби в областта на определената ДОД / до 10 % от
записаните деца/ - 2т.
III. Начин за провеждане на конкурса
1. По документи от комисия, определена със заповед на директора на ДГ № 170 „Пчелица” в състав :
2. В комисията участват:
• представител на администрацията -район „Надежда” ;
• представител на Обществения съвет ДГ № 170 „Пчелица” ;
• главен учител и учители от ДГ № 170 „Пчелица”
При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица - управителят на фирмата - кандидат или упълномощено от него лице - за определената ДОД. Всички документи в плик „А“ и плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица - управителят на фирмата - кандидат или упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
3. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на ДГ.
4. Конкурсът се провежда и при постъпила една оферта.
5. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или са по-малко от две оферти, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на детското заведение, районната администрация, както и на интернет страницата на дирекция „Образование“ при СО.
6. Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока , няма подадени оферти или има подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със Заповед на директора.
IV Документите за участие в конкурса, с оглед гарантиране на анонимността, се поставят в два бели плика
А/ в плик „А” се поставят документите по чл.10, ал.1 до ал.7 включително, съгласно Правилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини на територията на Столична община,приети с Решение № 135 по Протокол № 30 / 06.04.2017г. на СОС.
Б/ в плик „Б” с надпис „Оферта” се поставя попълнената оферта, според
изискванията на чл.10, ал.8, съгласно Правилата за осъществяване на ДОД .
В/ двата плика се поставят в голям непрозрачен и запечатан бял плик, получен от ДГ № 170 „Пчелица”. Не се допуска използването на други различни пликове.
Г/ При подаване пликовете се номерират по реда на постъпването със съответния входящ номер от Дневника за входяща кореспонденция като на всеки един от тях се изписва името на кандидата ,определената ДОД с посочена дата, месец, година и час.
V. Провеждане на конкурса:
1. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, в случай че установи непълнота в представените документи или неспазване на изискванията .
2. Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане срока за подаване на офертите.Комисията съставя протокол,който се предава на директора чрез Дневника за входяща кореспонденция.
3. Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.
4. В тридневен срок от получаване на протокола, директорът на ДГ № 170 „Пчелица” издава Заповед за утвърждаване и определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат, а всички останали участници се уведомяват писмено. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК и чл.259,ал.2,т.6 от ЗПУО.След изтичане срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса кандидат.
5. Със спечелилия кандидат/юридическо лице/, избран за извършване на допълнителната педагогическа услуга се сключва договор, съгласно
Приложение № 1 от „Правилата „. Договорът се сключва между директора на ДГ № 170 „Пчелица” и фирмата спечелила конкурса за срок не по-дълъг от три години.
6. Допълнителните образователни дейности се провеждат във време извън задължителните регламентирани и нерегламентирани педагогически ситуации по образователни направления, съгласно ДОИ и следва да бъдат съобразени с възрастовите и индивидуални възможности и потребности на децата.
7. Преподавателите, осъществяващи ДОД носят отговорност за живота и здравето на децата по време на образователната дейност, вземат и предават децата лично на учителя на групата.
8. За ДОД родителите заплащат такси, съгласно сключения договор. Изпълнителят на ДОД заплаща на детската градина отстъпка в размер на 30% от събраните такси.
VI. Срок и място за подаване на документите:
Документите на участниците се подават от 19.06.2019г до 25.06.2019г. от 08.00 – 14.00 часа в кабинета на мед. сестра/ЗАС в ДГ № 170 сграда2,ул. Сава Филаретов 44.
VII. Обявяване на резултатите:
1.Конкурсната комисия ще заседава на 28.06.2019г. в сградата на ДГ № 170 –сграда2, от 13.00ч.
2. В тридневен срок след получаване на протокола от комисията директорът на ДГ 170 „Пчелица“ издава заповед за утвърждаване на класирането на кандидатите и посочва спечелилите.
3. със спечелилите кандидати се сключва договор по типов образец.
4. Заниманията ще започнат от.01.10.2019г.
5. Резултатите от комкурса ще бъдат обявени във фейсбук страницата, сайта на ДГ и на входа на ДГ 170 „Пчелица“
Директор: В.Ковачка

Read more: https://pchelica.webnode.com/news/obyava1/

Обява ДОД - Изображение 1