ДГ №170 "Пчелица"
Детска градина в град София, район Надежда

Обява

Изх. №77-77/21.05.2019г. Детска градина 170 "Пчелица" Гр. София, р-н Надежда, ул. Любородие 4 Тел.: 02/9382922; 02/9676822 О Б Я В А За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 години, съгласно Постановление №32/22.02.2019 г. и Постановление №38/01.03.2019 г., за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения- Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ 1. Срок за набиране на предложения- от 22.05.2019г. до 31.05.2019г. в сградата на ДГ 170 „Пчелица“, с адрес: гр.София, р-н Надежда, ул. Сава Филаретов 44, в рамките на работното време от 08.30 часа до 16.00 часа. 2. Брой на децата по АДМИН, попадащи в целевата група- 190. 3. Учебните години за които ще се извършват доставките са: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 години. 4. Максимален брой на доставки за всяка учебна година е до 50 доставки по всяка от схемите ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ: 1. Заявителят да разполага с минимум 1 бр. обект за производство и/или търговия с храни, регистриран съгласно нормативните изисквания на чл.12 от Закона за храните и да представи заверено копие от документ за собственост или наем на обекта, както и заверено копие от удостоверение за регистрация в БАБХ. 2. Заявителят трябва да разполага с минимум едно транспортно средство по всяка от схемите, предназначено за транспорт на съответните продукти. Доказва се с представяне на договор за покупка/наем/лизинг, копие на талона на автомобила и копие на регистрацията му съгласно изискванията на БАБХ. 3. Заявителят да представи договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнението на чл.9, ал. 1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, в който е посочен регистрационния номер на земеделския стопанин- за схема „Училищен плод“ 4. Заявителят да представи копие от сертификати за производство на продукти по БДС , които ще бъдат доставяни по схема „Училищно мляко“ 5. Заявителят да представи договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл.10 за заявителите по чл.13, ал.1, т.2 по схема „Училищно мляко“ 6. Заявителят да представи писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл.10, за заявителите по чл.13, ал.1, т.3- за схема „Училищно мляко“ 7. Заявителят да предостави мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл.10 ал.1,3 и 5 за схема „Училищно мляко“ Забележка: Заявителят лично или чрез упълномощено лице подава предложението в посочения по- горе срок. Предложения, получени след срока, не се разглеждат. Дата: 21.05.2019г. Директор: /Венета Ковачка/